Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Aclariment sobre la informació ...
 
Dilluns, 09 de gener de 2017

Aclariment sobre la informació publicada en l'edició digital del diari El País de 8 de gener de 2017


En relació amb la informació publicada en l’edició digital del diari El País de 8 de gener de 2017, amb el títol “Miquel Sellarès deu 157.300 euros a la Generalitat”, la Direcció General de Mitjans de Comunicació desitja puntualitzar el següent: 

  1. L’entitat Associació Tribuna Catalana ha concorregut a la convocatòria corresponent a 2016 de subvencions a entitats sense ànim de lucre i organitzacions professionals del sector de la comunicació per al desenvolupament d’iniciatives que contribueixin al foment del periodisme i a l’enfortiment de l’espai català de comunicació, en la qual li ha estat concedida una subvenció per un import de 18.000 euros, per resolució del Secretari general del Departament de la Presidència de 27 de setembre de 2016. 
  1. En la tramitació de l’expedient de subvenció, la Direcció General de Mitjans de Comunicació va comprovar d’ofici, tal com preveuen les bases de la convocatòria, que l’Associació Tribuna Catalana està al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. D’acord amb la normativa vigent, aquesta comprovació només pot anar referida a l’Associació Tribuna Catalana, entitat beneficiària de la subvenció, per la qual cosa no es pot estendre a altres ens o organismes, com ara el Centre de Documentació Política o el Centre d’Estudis Estratègics de Catalunya, independentment del fet que hi hagi coincidències en les persones que ocupen els llocs directius. 
  1. La subvenció atorgada a l’Associació Tribuna Catalana està actualment en fase de revocació per no haver atès el requeriment de documentació de justificació intentat primer per via de notificació i posteriorment, per edicte de 14 de desembre de 2016, publicat al DOGC núm. 7273, de 23.12.2016, sense haver obtingut cap resposta d’aquella entitat. La documentació reclamada consistia en l’original i còpia de les factures i els corresponents comprovants de pagament, com a mínim, per un import igual al 50% de la subvenció atorgada.