Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > La Generalitat continua ...
 
Dilluns, 24 d'octubre de 2016

La Generalitat continua vetllant pel compliment de la legalitat en les emissions de ràdio

Durant l’any 2016 la Direcció General de Mitjans de Comunicació ha realitzat 215 actuacions en aquest sentit.


Davant les informacions aparegudes a la premsa sobre l’obertura d’actes d’inspecció a dues freqüències a Lleida del grup de comunicació Radio Popular, la Direcció General de Mitjans de Comunicació manifesta:

Les actuacions fetes a Lleida el 20 d’octubre de 2016 a les freqüències de l’FM 97.4, que emet amb nom comercial COPE, i 100.2, amb nom comercial Rock FM, totes dues amb centre emissor a la Partida Pla de Lleida, s’emmarquen d’ofici dins de les funcions d’aquesta direcció general d’exercir les facultats de control d’emissions no emparades per cap títol habilitant.

Aquestes actuacions es van realitzar durant un desplaçament ja programat a Lleida, durant el qual es van realitzar altres actuacions d’inspecció i control.

D’altra banda, cal aclarir que l’aixecament d’una acta d’inspecció no implica necessàriament la incoació d’un expedient sancionador.

Normalització de l’espai radioelèctric

El Govern de la Generalitat s’ha marcat com un dels objectius prioritaris d’aquesta legislatura la normalització de l’espectre radioelèctric, vetllant pel compliment de la legalitat en les emissions de ràdio. És per això que el Pla de Govern de la Legislatura inclou com a mesura estratègica un increment de les inspeccions contra emissions de serveis de comunicació audiovisual sense llicència.

Des de l’1 de gener de 2016 la Direcció General de Mitjans de Comunicació ha realitzat 215 actuacions en aquest sentit, 90 de les quals són actes d’inspecció. La resta d’actuacions inclouen incoacions d’expedients sancionadors, resolucions d’obertura de període d’informació prèvia, requeriments d’informació, peticions d’auxili judicial, precintament d’aparells i resolucions de recursos administratius, entre altres.