• Imprimeix

Subvencions a Iniciatives d'Entitats

Subvencions a iniciatives que contribueixin al foment del periodisme i a l'enfortiment de l'espai català de comunicació

Termini de presentació de sol·licituds: del 30 de maig al 19 de juny.

a) Fundacions i associacions relacionades amb el foment dels mitjans de comunicació.

b) Organitzacions representatives dels empresaris o dels treballadors.

c) Col·legis professionals.

d) Agrupacions de persones físiques o jurídiques, comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat, tot i que no tinguin personalitat jurídica.

Quan es tracti d’agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades sense personalitat jurídica, s’ha de fer constar expressament, tant en formalitzar la sol·licitud com en la resolució de concessió, els compromisos d’execució assumits per cada membre de l’agrupació, així com l’import de la subvenció que ha d’aplicar cadascun, els quals també tenen consideració de beneficiaris. L’agrupació no es pot dissoldre fins que no hagin transcorregut els terminis de prescripció que preveuen l’article 100.4 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i l’article 65 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.