• Imprimeix

Subvencions a la Premsa

Subvencions estructurals per a l'edició de publicacions periòdiques en suport de paper en català o en aranès

Termini de presentació de sol·licituds: del 18 de maig a l'1 de juny de 2017.

Poden optar a aquestes subvencions:

a) Les empreses periodístiques, d'acord amb la definició que preveu la base 4.1.a).

b) Les entitats sense ànim de lucre que tenen com a activitat, única o entre d'altres, l'edició de publicacions periòdiques.

c) Les agrupacions de persones físiques, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat que, tot i no tenir personalitat jurídica, es trobin en la situació que motiva la concessió d’aquestes subvencions, sense perjudici del que estableix la base 1.2.a).

La realització de l’activitat ha de quedar acreditada d’acord amb el que estableixen les bases 5.b) i 6.1.h).