• Imprimeix

Subvencions a la Ràdio

Subvencions estructurals a emissores de ràdio en català o en aranès, de titularitat privada

Termini de presentació de sol·licituds: del 18 de maig a l'1 de juny de 2017.

  1. Poden sol·licitar aquesta subvenció les societats mercantils, les entitats sense afany de lucre i en general, les persones físiques i jurídiques privades  que tinguin com a activitat, única o entre d'altres, l'emissió de programes radiofònics, i siguin titulars d’una llicència per a la prestació de serveis de ràdio o bé siguin arrendataris d’una llicència amb la corresponent autorització del Consell de l’Audiovisual de Catalunya. Les persones sol·licitants han d’haver emès en l’any anterior al de la convocatòria corresponent, d’acord amb els requisits establerts en aquestes bases, i continuar aquesta emissió en el moment de l’esmentada convocatòria.
  2. En cap cas no poden optar a aquestes subvencions les institucions públiques, ni les entitats privades amb participació majoritària en el seu finançament d'institucions públiques, ni tampoc les entitats privades que gestionen emissores de ràdio per encàrrec d'institucions públiques.