• Imprimeix

La Direcció General

La Direcció General de Mitjans de Comunicació, depenent de la Secretaria de Comunicació del Govern i Mitjans de Comunicació, treballa, d’una banda, amb la intenció de fomentar i donar suport als mitjans de comunicació de Catalunya, des de les publicacions escrites i el sector de la comunicació audiovisual fins als nous mitjans digitals. De l’altra, gestiona i fa propostes de planificació de l’espectre radioelèctric i exerceix el control sobre la legalitat de les emissions els mitjans de comunicació audiovisual.

A nivell organitzatiu, de la Direcció General de Mitjans de Comunicació en depenen la Subdirecció General d’Ordenació de l’Espai de Comunicació Audiovisual i el Servei d’Innovació i Cooperació. De la Sub-direcció General d’Ordenació de l’Espai de Comunicació Audiovisual en depèn el Servei de Tramitació, Inspecció i Control.

Responsable: Jordi del Río i González
Càrrec: Director general de Mitjans de Comunicació
Adreça
Carrer de Sant Honorat, 1-3
Població
08002 Barcelona
Telèfon
93 402 46 00
Accessibilitat
Edifici accessible
Contacte
Adreça web
Horari de registre
de dilluns a dijous, de 9 a 17 h; divendres, de 9 a 15 h.
Horari d'estiu (de l'1 de juny al 30 de setembre): de dilluns a divendres, de 9 a 15 h.
Horari de matí (de 9 a 14 h): 5 de gener, 23 d'abril i 24 i 31 de desembre (si aquests dies coincideixen en dissabte o festiu, el registre romandrà tancat).
Impulsar l'elaboració de plans estratègics i d'actuació destinats a desenvolupar el sector de la comunicació audiovisual de Catalunya, d'acord amb l'evolució i transformació tecnològica.
 
Dirigir el seguiment del compliment dels requisits administratius per emetre dels prestadors de serveis de comunicació audiovisual.
 
Exercir les facultats de control en matèria de mitjans de comunicació audiovisual, incloses les emissions no emparades per cap títol habilitador. De l'anterior funció se n'exclouen les que són competència del Consell de l'Audiovisual de Catalunya i les que corresponguin a l'òrgan competent en matèria d'inspecció de telecomunicacions.
 
Impulsar l'elaboració de propostes normatives en matèria de mitjans de comunicació audiovisual.
 
Promoure l'anàlisi de les tendències tecnològiques relacionades amb la digitalització dels continguts que determinaran l'evolució de l'oferta audiovisual.
 
Promoure mesures per a l'adequació del sector de la comunicació audiovisual de Catalunya relacionades amb l'impacte de la digitalització, les noves tecnologies i l'evolució dels hàbits de consum audiovisuals.
 
Planificar i vetllar perquè s'executin les propostes en matèria de comunicació audiovisual orientades a la innovació del sector de la comunicació audiovisual de Catalunya.
 
Dissenyar i planificar les polítiques de foment en l'àmbit dels mitjans de comunicació d'acord amb les directrius de la Secretaria de Comunicació del Govern i Mitjans de Comunicació.
 
Donar suport a l'edició de publicacions d'acord amb la seva funció social i territorial.
 
Mantenir les relacions amb les administracions i els agents locals pel que fa a l'oferta de serveis de comunicació audiovisual i dels mitjans de comunicació de proximitat.
 
Les altres funcions de naturalesa anàloga que li siguin encomanades.