• Imprimeix

Llicències de ràdio

Emissores de ràdio municipals

L’Ajuntament que vulgui gestionar una emissora municipal de FM ha de presentar una sol·licitud a la Direcció General de Mitjans de Comunicació.

Quan la Direcció General rebi la sol·licitud, en donarà trasllat a la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, amb petició de reserva de freqüència.

Un cop assignada la freqüència, restarà l’aprovació del corresponent projecte tècnic i la posterior superació satisfactòria de la inspecció de les instal·lacions.

Emissores de ràdio comercials

Planificació d’emissores

És competència del govern estatal (Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme) la planificació de l’espectre radioelèctric, i de les freqüències de les emissores que correspondran a cada comunitat autònoma. 

Concurs públic

Una vegada feta la planificació i en funció d’aquesta, es convoca un concurs públic per a distribuir les llicències d’explotació de les diferents emissores. A Catalunya, el Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) és el responsable de convocar el concurs públic i atorgar les llicències. També s’ocupa de qualsevol renovació o modificació de les mateixes, excepte pel que fa als aspectes tècnics. 

Aspectes tècnics

La Direcció General de Mitjans de Comunicació de la Generalitat s’ocupa de la tramitació de:

  • Projectes tècnics
  • Modificació dels paràmetres tècnics d’emissió.